Bialmed Sp. z o.o.

ul. Kazimierzowska 46/48/35
02-546 Warszawa

NIP: 849-00-00-039
Regon: 790003564

www.bialmed.pl
e-mail:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS 0000025915

Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony):
2.340.000,00 zł

Adres do korespondencji
Bialmed Sp. z o.o.
ul. płk. Leona Silickiego 1
12-200 Pisz